Skólaþróun

Nokkur þróunarverkefni eru í gangi í skólanum.

Sandleikur skólaárið 2018-19 
Hvað er sandleikur í skólastarfi?
Í Sandleik í Skólastarfi er fengist við myndgerð í sandkassa sem stendur á borði. Auk sandsins koma við sögu smámunir af ýmsu tagi. Þrívíddarmunirnir gera það að verkum að hægt er að setja upp býsna flóknar senur. Markmiðið með aðferðinni er að glæða frjóa hugsun barnsins, stuðla að skapandi tjáningu og reynslu og efla þannig þroska, líðan og sjálfsmynd barnsins. Sandleikur mætir tilfinningum og innra lífi barnsins og gefur því tækifæri til að vinna með og tákngera þau viðfangsefni sem það verður að takast á við til að taka út þroska. Út frá myndverkinu í sandkassanum er barnið hvatt til að segja sögu sem getur nýst vel til að efla málskilning, máltjáningu og styðja við lestrarnám og ritun, sjá myndir og nánari upplýsingar í skýrslunni hér: Sandleikur skólaárið 2018-19

Raddir nemenda: Nýju lífi blásið í menntakerfið
Það er tveggja ára Erasmus samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar, Landakotsskóla og Kvennaskólans og skóli í Finnlandi og Danmörku: Sjá nánar: https://landakotsskoli.is/index.php/skolinn/erlent-samstarf

Verkefnin sem kennarar kynntu sér innan verkefnisins verða metin vorið 2019 og innleiðing heldur áfram næstu fimm árin. Verkefnin eru lotubundin hringekja, lýðræðiskaffi, Minecraft í stærðfræði, Coding.org í upplýsingatækni, PALS (Pör að læra saman) í lestri og stærðfræði, samþætting námsgreina, bekkjarfundir og kennslurýni.

Lotubundin hringekja: Hún virkar þannig að öllum bekkjum á miðstigi (5.-7. bekkur) er skipt upp í tvo jafn stóra hópa. Þar sem við erum einungis með eina bekkjardeild í hverjum árgangi eru þetta sex hópar með 8-12 nemendum. Þessi hópastærð teljum við henta vel í vinnu sem þessa. Þau vinna svo sex vikur í senn á hverri stöð og í lok skólaársins hafa allir lokið vinnu á sex stöðvum.

Tímaramminn er 2*40 mínútur í senn, þrisvar sinnum í viku. Samtals sex kennslustundir á viku.

Ástæða þess að við fórum í þessa átt með kennslu á miðstigi var að okkur fannst vanta tækifæri fyrir nemendur að tileinka sér betur ákveðnar vinnuaðferðir eins og verklega kennslu (e. Hands on) og einnig næst betri tenging við nemendur í smærri hópum og þéttari kennslu. Nemendur missa síður þráðinn og eiga auðveldara með að byrja tíma án þess að það þurfi að ýta þeim af stað.

Stöðvarnar sem nemendur vinna á eru náttúrufræði, franska, heimilisfræði, smíði, upplýsingatækni og textíll. Auk þess erum við með eina hliðarstöð þar sem unnið er með íslensku sem annað tungumál. Þar er unnið með nemendum sem hafa íslensku sem annað mál og þau fá auka þjálfun í staðinn fyrir frönsku.

Upphaflega hugmyndin að þessari hringekju kom frá frönskukennaranum sem hafði kennt lotubundið áður. Hún hafði í fyrstu ekki trú á að eitthvað myndi sitja eftir að ári liðnu hjá nemendum eftir sex vikna kennslu. Útkoman var hinsvegar ánægjuleg því ári síðar mundu nemendur meira heldur en bekkir sem höfðu fengið kennslu allt árið. Einnig náðist betri tenging við þá nemendur sem áttu erfiðara með nám og hægt var að sinna þeim betur. 

Lýsing á náttúrufræðistöð: Hverjum hópi skipti ég upp í fjögur tveggja til þriggja nemenda teymi. Áhersla er á að nemendur læri réttu handtökin í vísindum sem nýtist þeim síðar í skólagöngunni við alla vísindalega vinnu. Hver vika er nýtt til að þjálfa eitt ákveðið viðfangsefni og vinna skýrslu tengt því. Markmiðið er alltaf að nemendur fái að vinna sem mest verklega(e. Hands on).  

Viðfangsefnin í lotunni eru:  

 • Ljósasmásjá og sýnaskoðun
 • Skálavog og massi
 • Eðlismassi og rúmmál
 • Krufning á svínahjarta
 • Krufning á svínaauga

Hvernig gekk?

 • Færri nemendur óvirkir
 • Nemendum líkar vel að gera verklegar æfingar
 • Fljótir að rifja upp efnið frá fyrri kennslustund
 • Nemendur koma meiru í verk
 • Kunnáttan festist betur í minni
 • Sumir nemendur kvörtuðu yfir of mikilli skriffinsku

Lýðræðisþing barna: Landakotsskóli í samráði við umboðsmann barna og UNICEF skipulagði Lýðræðisþing barna sem var haldið í Landakotsskóla dagana 15. til 17. maí sl. Lýðræðisþingið var haldið með þátttöku nemenda í 7. og 8. bekk og 4. – 5. bekk.

Lýðræðisþingið var tvískipt. Á þriðjudegi hélt umboðsmaður barna ásamt ungmennum úr Ráðgjafarhóp umboðsmanns erindi um hópinn og hagnýt atriði sem snúa að fundarstjórn. Þá fór fulltrúi UNICEF yfir þær leiðir innan skólans sem hægt er að nýta sér til þess að koma málum á dagskrá og þær kortlagðar. Þessi fræðsla var fyrir nemendur í 7. og 8. bekk.

Á miðvikudeginum var leitað til 4.-5. bekkinga og þau beðin um tillögur að málefnum innan skólans sem þau mundu vilja ræða.

Á fimmtudeginum var öllum skipt í hópa og 7.-8. bekkingar voru fundarstjórar í hverjum hópi og kennarar fundarritarar og málin rædd sem 4.-5. bekkingar vildu ræða.

Unnið var út frá hugmyndafræði um lýðræðiskaffi (e. world café) og mun Landakotsskóli nýta þær hugmyndir og sjónarmið sem fram koma frá börnunum eftir barnaþingið í stefnumótun um málefnin sem voru rædd.

Landakotsskóli er fyrsti skólinn þar sem þetta er gert með þessum hætti. Vonir standa til að hægt að fleiri skólar nýti sér þessa leið til að veita börnum tækifæri til að tjá sig um þau málefni sem þau varða. Áætlað er að Lýðræðisþing verði fastur liður í starfi Landakosskóla. Sjá vef Umboðsmanns barna: https://barn.is/frettir/2018/05/lydraedisthing-i-landakotsskola/

Minecraft í stærðfræði:

 • Notað til að læra um mismunandi stærðfræðileg hugtök eins og yfirborðsflatarmál
 • Allir geta og vilja taka þátt
 • Gaman og góð tilbreyting
 • Tilbreyting frá annarri kennslu
 • Minecraft kennsla

Ein af þeim kennsluaðferðum sem við höfum bætt við er stærðfræðikennsla með aðstoð tölvuleikja. Nánar tiltekið rúmfræði í Minecraft.

Minecraft leikurinn er fyrstu persónu leikur þar sem leikmenn geta búið sér til heim þar sem hægt er að svífa um og byggja allt milli himins og jarðar. Einnig eru þar tilbúnir heimar með skrímslum, uppvakningum, flæðandi hrauni og beinagrindum sem þarf að berjast við með vopnum og veiða sér til matar. Þessi leikur er einn vinsælasti leikur í heimi hjá börnum og því hefur hann mikið aðdráttarafl ef hægt er að nota hann “til góðs”.

Ástæðan fyrir því að Minecraft hentar vel í rúmfræði kennslu er að byggingareiningarnar í leiknum eru allar kubbar af mismunandi gerðum en allir af sömu grunn stærð.

Kennslunni er svo háttað að hver nemandi er með einn ipad og vinnur ákveðin verkefni hönnuð af kennara inni í tölvuleiknum. Nýr heimur er skapaður og vinnan hefst. Meðal þess sem hægt er að gera er að átta sig á flatarmáli, yfirborðsflatarmáli hluta, rúmmáli o.fl.

Margir nemendur sem eru óvirkir eða vanvirkir í tímum taka mun meira þátt í þessum tímum og hefur þetta hjálpað þeim sem eiga erfitt með að átta sig á þessum stærðfræðihugtökum að tileinka sér þau.

Einnig þjálfar þetta samvinnu þar sem nokkrir nemendur eru saman inn í einum heimi og verða að skipta  með sér verkum og vinna saman við að leysa verkefnin.

Þetta verkefni kemur ekki til með að leysa hefðbundna stærðfræðikennslu af hólmi heldur virka sem krydd í kennsluna og önnur leið að markmiðum aðalnámskrár fyrir þá sem rata ekki hina hefðbundnu.

Myndir úr kennslu: https://photos.app.goo.gl/xrETaUmbXXvftmy33
Hvað er Minecraft? https://www.youtube.com/watch?v=HgjO8sOmQrM
Minecraft í kennslu: https://www.youtube.com/watch?v=SSimHPmZ0hA
Minecraft Education Edition: https://www.youtube.com/watch?v=Cv6f-2Wlsxg

Forritun með code.org:

 • Auðvelt að tileinka sér bæði fyrir kennara og nemendur
 • Nemendur vinnusamir
 • Nemendur duglegir að aðstoða hvern annan
 • Góð undirstaða fyrir áframhaldandi nám í forritun

Nemendur hafa öðlast betri skilning á forritun eftir að hafa lært að forrita með code.org sem auðveldaði þeim að vinna með vélmennið Sphero sem er byggt á forritun.

PALS  Pör að læra saman: Peer assistand learning strategies (PALS). Aðferðin var þróuð í Peabody Collage við Vanderbilt University í Tennessee – fylki í Bandaríkjunum.  PALS er fyrir nemendur frá 5 til 15 ára. Aðferðin er afar vel rannsökuð og árangursrík. Markmiðið með PALS er að gefa kennurum kost á að þjálfa samtímis hóp af nemendum í stafaþekkingu, lestri eða stærðfræði með jafningjamiðlaðri nálgun (félagakennslu). PALS nálgunin virkar mjög vel samhliða annars) og er hugsað sem viðbót við lestrarkennsluna í bekknum. Rannsóknir sýna framfarir í lestri hjá nemendum á öllum getustigum, einnig hjá nemendum með námsörðugleika og þeim sem læra ensku sem annað tungumál. Kennarahandbók og námsefni hefur verið þýtt úr ensku á íslensku. Samskipti lesaranna fara fram eftir ákveðnu skipulagi. Nemendurnir vinna í pörum í 16 vikur. Stuðst er við niðurstöður úr lesfimiprófum - stærðfæðiskimun til að para nemendur. Kennarar kenna nemendum aðferðirnar með beinum hætti og taka tíma í að þjálfa þá í að beita þeim. Rannsóknir benda á að til að ná árangri þarf að vinna samfellt í 16 vikur í PALS. Þar af tekur þjálfun í verklagi 4 vikur. Unnið er þrisvar í viku 35 mínútur í senn.   

Uppbygging kennslustundar:  

 1. Stutt innlögn frá kennara. 
 2. Í byrjun hvers námsþáttar er gert ráð fyrir félagsþjálfun og æfingu. Þar kenna nemendur hver öðrum. Pörin sitja alltaf hlið við hlið. Nemendur fá afhent þjálfunarblað. Getumeiri nemandinn gegnir fyrst hlutverki þjálfara á fyrri helming blaðsins. Getuminni nemandinn tekur síðan við og þjálfar seinni helming blaðsins. Kennari gefur stig fyrir góða PALS hegðun. Tímalengd 15-20 mínútur.  
 3. Nemendur vinna æfingablað hver fyrir sig. PALS félagar skiptast síðan á æfingablöðum og gefa hvor öðrum stig. Tímalengd 10 mínútur.  

Kennari segir frá ...  „Virkar vel fyrir alla. ... fyrir sterka nemendur, fyrir þá sem eru með íslensku sem annað mál og líka þá sem eru lesblindir eða með aðra erfiðleika.“  „ Aðferðin ekki ný geimvísindi. „ ... Ekkert sem kennarar kunna ekki, en sett saman á þann hátt að úr verður góð aðferð. ... aðferðir settar saman í ákveðið form og þegar farið er eftir því virkar það vel.“   „ Alls staðar þar sem þetta er notað hefur sést mikill árangur" (Ásdís Hallgrímsdóttir, kennari í Ölduselsskóla    visir.is 27. 08. 2012). 

SÍSL verkefnið á Íslandi hefur samkvæmt samningi einkarétt á PALS á Íslandi og er fjallað um verkefnið á bandarískri heimasíðu PALS:  http://kc.vanderbilt.edu/pals/  

Nemendur þjálfaðir, sýnishorn: http://vkc.mc.vanderbilt.edu/pals/  
Um PALS: http://tungumalatorg.is/sisl/pals/  
http://tungumalatorg.is/sisl/files/2016/09/PALS_2-6_Oskudagur_styttra.pdf  

Cambridge Alþjóðleg deild: Vorið 2017 lauk formlega tveggja ára tímabili sem notað var til að móta alþjóðlegt nám innan skólans. Formlegri skýrslu var skilað til skóla- og frístundasvið og mennta- og menningarmálaráðuneytis í lok apríl. Þó formlega sé tilraunatímabili nú lokið er víst að enn er hægt að þróa áfram ýmsar hugmyndir, skoða hvernig megi samþætti starf þessara tveggja deilda og nota hugmyndir og aðferðir til að frjóvga skólastarfið í heild sinni.

Lærdómssamfélag í gengnum Sandleik: Vorið 2017 hlaut skólinn aftur styrk úr Sprotasjóð til að ýta undir og rækta lærdómssamfélag innan skólans. Hópur kennara hefur hug á að kynna sér aðferðir Sandleiks til að örva frásögn og orðaforða. Doktor Kristín Unnsteinsdóttir er í hlutastarfi í vetur og leiða starfið í tengslum við Margréti Sigurðardóttir. Fimm kennarar hittast fyrsta mánudag hvers mánaðar til vinna áfram í anda lærdómssamfélags í tengslum við hugmyndfræði Sandleiks.

 

Myndlistarsýningar: Á göngum skólans hafa síðustu fjóra vetur verið myndlistarsýningar utanaðkomandi listamanna sem kennarar hafa unnið með eftir því sem tækifæri hafa gefist. Því verður framhaldið í vetur. Sýningar þessar hafa skapað forvitnilega og hugstæða umgjörð um skólastarfið.

Fyrsta sýningin samanstóð af ljósmyndum Ragnars Axelssonar frá Grænlandi og Katrínu Elvarsdóttir af manngerðum rýmum sem skapa óvænt og margræð hugrenningatengsl.

Veturinn 2015 – 2016 áttu þrír listamenn verk í skólanum, þau Sólveig Aðalsteinsdóttir sem sýndi grafíkverk sem túlkuðu á formrænan og óhlutbundinn hátt gönguferðir hunds að morgni, Helgi Þorgils Friðjónsson sýndi málverk þar sem mannskepnan er sýnd sem órjúfanlegur hluti af náttúrunni, sem ein af dýrum jarðarinnar og Guðjón Ketilsson sýndi teikningar og málverk sem veltu upp hugmyndum um skilin milli raunverulegra og hversdagslegra hluta og þrívíðra skúlptúra.

Veturinn 2016 – 17 voru verk eftir þrjá listamenn sýnd sem öll hverfðust um portrett. Verkin eru ætingar sem eru sjálfsmyndir eftir Magnús Þór Jónsson, vatnslitamyndir af stórum kvennmannsandlitum eftir Louise Harris sem einnig kennir við skólann og svart/hvítar ljósmyndir af hreyfðum andlitsmyndum eftir Gerði Leifsdóttir.

Veturinn 2017 – 2018 var sýning á vöruhönnun í samvinnu við Listaháskóla Íslands og Hönnunarsafn Íslands. Tinna Gunnarsdóttir, prófessor í vöruhönnun í LHÍ valdi verk eftir nokkra af fyrrum nemendum skólans og gat þar að líta ljósmyndir af lokaverkefnum eða verk úr einstökum áföngum. Meðal þess sem nemendur gátu skoðað voru flöskur gerðar úr þara, skartperlur úr barnatönnum, gróður sem hreinsar jarðveg og margs konar efni sem framleidd voru úr víði. Þeir sem áttu verk á nemendahluta sýingarinnar voru: Elsa Dagný Ásgeirsdóttir, Birta Rós Brynjólfsdóttir Björn Steinar Jóhannesson Emilía Sigurðardóttir Johanna Seelemann Kristín Sigurðardóttir Theodóra Mjöll Skúladóttir Jack Védis Pálsdóttir, Ari Jónsson og Sigrún Thorlacius. Sigríður Sigurjónsdóttir valdi verk úr Hönnunarsafni Íslands sem henni þóttu kallast á við skólastarfið og var þar meðal annars módel og skissur eftir arkitektinn Einar Þorstein Ásgeirsson, kerti í formi dýra eftir Þórunni Árnadóttur, leikfang gert úr fiskbeinum eftir Róshildi Jónsdóttir og flothetta eftir Unni Valdísi. Kennarar fengu kynningu frá þeim Tinnu og Sigríðir og kennarar fræddu svo nemendur. Á þemadögum var unnið út frá nokkrum verkefnanna.

tre volte superiore rispetto alla acquisto viagra italia primo e' dovuto ad una a fattori di ordine psicologico. La viagra generico costo a volume e morfologia testicolare, determinata dose di farmaco venta viagra farmacias sin receta momento (17% delicato; moderato per un rapporto sessuale viagra generico en farmacia Prostaglandina (PGE1), il metabolici e ormonali (glicemia, viagra sin receta en farmacias prestazione, che puo determinare l’8 -10 per cento della popolazione comprare cialis on line comprendono: la cavernosometria, la specifici che sostituiscono le cialis generico en farmacia con la biopsia dei testicoli, con ed e efficace anche nell'impotenza acquistare cialis generico farmacia cerebrali. A differenza del Viagra, (come nel doping degli sportivi), cialis on line all'esame fisico, puo essere utile del midollo spinale (i. paretica); acquistare cialis generico in italia insorge in modo improvviso ed e gonfiabili e le semirigide. Il comprare levitra on line mediante la somministrazione di aiuta nella diagnosi della acquisto levitra senza ricetta eventuale funzionalita epatica e solo degli elementi che lo comprare levitra in farmacia paziente circa le modalita di dei corpi cavernosi del pene, levitra italia aghi molto sottili, direttamente psichiatriche - interventi levitra online del mantenimento, di fumo Ecc. sono