Starfslýsingar, annað starfsfólk

Stuðningsfulltrúar
 • Vinnur í nánu samstarfi við umsjónarkennara og deildarstjóra stoðþjónustu;
 • Er kennara til aðstoðar við að sinna einum eða fleiri nemendum sem þurfa sérstaka
  aðstoð;
 • Getur eftir aðstæðum einnig sinnt öðrum nemendum í bekknum, m.a. til að kennari geti aðstoðað nemanda sem þarf séraðstoð og til að draga úr sérstöðu nemenda með sérþarfir;
 • Hefur eftirlit með nemendum inni í kennslustofu í fjarveru kennara, þ.e. gætir þess að þeir vinni verkefni sem lögð hafa verið fyrir;
 • Aðstoðar nemendur við að fylgja settum reglum um hegðun, umgengni og vinnubrögð;
 • Vinnur eftir áætlun sem kennari hefur útbúið í samráði við sérkennara og foreldra;
 • Ýtir undir færni og sjálfstæði nemenda í námi og daglegum athöfnum t.d. með því að hvetja þá til að gera sem mest sjálfir og hrósa þeim fyrir viðleitni í þá átt;
 • Leitast við að styðja nemendur í félagslegum samskiptum innan og utan kennslustofu;
 • Veitir nemendum félagslegan stuðning með því að hlusta á frásagnir og reynslu þeirra
  og spjalla við þá þegar aðstæður leyfa;
 • Fylgir einum eða fleiri nemendum á ferðum þeirra um skólann, í frímínútum og vettvangsferðum og aðstoðar þá eftir þörfum.
Tölvuumsjónarmaður
 • Sér um aðgang starfsfólks að innra neti skólans;
 • Fylgist með nýjungum í skólastarfi, tengt upplýsingatækni, sækir námskeið, kynningarfundi og aðra fundi er tengjast starfinu;
 • Fylgist með og kemur að undirbúningi samræmdra prófa í 4., – 7. og 9. bekk;
 • Aðstoðar við fyrirlögn utanaðkomandi kannana;
 • Heldur utan um tækjakost skólans tengt upplýsingatækni.

Nemendaráðgjafi

Hlutverk nemendaráðgjafa er að standa vörð um velferð allra nemenda, styðja þá og liðsinna í þeim málum sem snerta nám, líðan og framtíðaráform þeirra. Nemendaráðgjafi er talsmaður nemenda og trúnaðarmaður. Hann er bundinn þagnarskyldu um einkamál þeirra.

 • Tekur viðtöl við nemendur að þeirra ósk;
 • Trúnaðarmaður og málsvari nemenda;
 • Er í samskiptum við foreldra og kennara þeirra nemenda, sem til hans leita, í samráði við viðkomandi nemendur;
 • Hefur umsjón með könnunum sem þörf er á í þágu nemenda;
 • Tekur á móti erindum frá nemendum, foreldrum þeirra, kennurum og stjórnendum skólans;
 • Er ráðgefandi í málefnum nemenda með félagsleg og tilfinningaleg vandamál;
 • Er ráðgefandi og til aðstoðar í eineltis- og forvarnarmálum;
 • Situr í nemendaverndarráði og eineltisteymi skólans;
 • Sér um valáfangann heimavinna;
 • Tekur þátt í vinnu við að þróa forvarnaráætlun skólans.

Starfsmaður á bókasafni

 • Sér um safngæslu og daglega umsjón;
 • Sér um útlán bóka og annarra gagna;
 • Sér um frágang bóka;
 • Heldur röð og reglu á bókum í hillu;
 • Sér um innkaup á bókum og öðrum gögnum;
 • Sér um viðhald og viðgerð á bókum og gögnum.
Forstöðumaður frístundar
 • Er verkstjóri og næsti yfirmaður starfsfólks, skipuleggur störf þeirra og heldur skrá yfir vinnutíma þeirra;
 • Undirbýr og skipuleggur fundi með starfsmönnum frístundar;
 • Heldur fundi með foreldrum/forráðamönnum barna sem eru að hefja skólagöngu og barna með sérúrræði;
 • Hefur reglulega viðtalstíma fyrir foreldra/forráðamenn til þess að ræða málefni barns í frístund;
 • Fylgist með því að nauðsynleg leikföng, búnaður og önnur gögn séu til staðar og leggur fram tillögur þar um til skólastjóra;
 • Sér um frágang eftir vetrarstarfið og að eðlilegt viðhald fari fram á búnaði.

Starfsmenn frístundar

 • Taka fullan þátt í öllu dagskipulagi innan frístundar;
 • Skipuleggja dagskrá í samráði við aðra starfsmenn;
 • Bera ábyrgð á hópastarfi eða klúbb;
 • Aðstoða nemendur í leik og starfi;
 • Efla virkni, ábyrgð, sjálfsmynd og sjálfstæði barnanna;
 • Sjá um að frágangur húsnæðis sé viðunandi að vinnudegi loknum.

Skrifstofustjóri

 • Sinnir daglegri afgreiðslu á skrifstofu skólans ásamt símsvörun;
 • Svarar fyrir skólans hönd ýmsum fyrirspurnum eða vísar þeim til réttra aðila;
 • Sér til þess að skilaboð berist til kennara og annarra starfsmanna;
 • Tekur á móti pósti og kemur honum í réttar hendur;
 • Tekur á móti og afhendir gögn sem berast inn í skólann;
 • Pantar pappír og aðrar vörur sem tilheyra skrifstofuhaldi og fjölföldun á vegum skólans;
 • Annast fjölföldun og póstsendingar;
 • Sér um útprentun á nemendalistum, stundaskrám og vinnuskýrslum;
 • Hefur yfirsýn yfir skráningu nemenda í skólann og miðlar til Reykjavíkurborgar;
 • Sér um innritun og inntöku nýrra nemenda og raðar þeim í bekki í samráði við skólastjóra;
 • Gengur frá gögnum um nemendur sem flytjast í aðra skóla;
 • Hefur umsjón með skráningu barna í frístund og stendur skil á innheimtulistum þar að lútandi;
 • Sér til þess að gögn varðandi nemendur og bókhald séu skráð og varðveitt og sér umsamskipti við bókara og endurskoðanda skólans;
 • Annast forfallaskráningu vegna nemenda í Mentor;
 • Sér um almenna vinnu tengda Mentor s.s. skráningu og umsjón með að nemenda- og starfsmannalistar séu réttir;
 • Heldur utan um skráningu nemenda í mötuneyti;
 • Er í samstarfi við verkefnastjóra forfalla fer yfir stöðu mánaðarlega og fer yfir vinnustunda og launalista;
 • Sér um að á skrifstofu sé jafnan farið yfir reikninga skólans og fylgst með færslum;
 • Sér um skjalavörslu skólans;
 • Sér um viðhald fjölföldunartækja og aðstoðar starfsfólk við notkun þeirra;
 • Afgreiðir strætómiða pantar leigu á rútum vegna sund- og vettvangsferða;
 • Situr í persónuverndarteymi skólans;
 • Vinnur rekstraráætlun með skólastjóra;
 • Upplýsir skólastjóra reglulega um fjárhagsstöðu skólans og fylgist með að áætlanir séu í takti við daglegan rekstur;
 • Fer yfir vinnustunda og launalista;
 • Hefur þekkingu á viðeigandi kjarasamningum og hlutverki vinnuveitanda;
 • Heldur utan um starfsmannagögn, það er skráir inn og viðheldur upplýsingum um starfsmenn;
 • Sér um útborgun launa og launatengdra gjalda;
 • Hefur umsjón með þeim greiðslum sem skólanum berast s.s. vegna skemmtana,
  nemendaferða og reksturs mötuneytis;
 • Sér um pantanir á þeim gögnum sem nauðsynleg eru rekstri skrifstofunnar eða skólans að ósk skólastjórnenda;
 • Annast mataráskrift starfsmanna;
 • Móttekur greiðslur fyrir hina ýmsu þætti skólastarfsins;
 • Sinnir móttöku skjala á skrifstofu skólans.

Umsjónarmaður skóla

 • Sér um að húsnæði skólans og allur búnaður, ásamt skólalóð, séu ávallt í fullnægjandi
  ástandi;
 • Sér um að húsnæðið sé opið við upphaf skóladags og ber ábyrgð á frágangi húsnæðis við lok skóladags;
 • Hefur umsjón með lyklamálum til starfsmanna skólans og annarra sem þurfa þykir;
 • Sinnir almennu viðhaldi skólahúsnæðis og lóðar og kallar iðnaðarmenn til verka;
 • Hefur umsjón með ræstingu skólahúsnæðis ásamt því að sjá um skipulagningu hennar;
 • Sér um innkaup á ræstivörum og öðru er varðar verksvið viðkomandi og einnig að
  gjaldaliðir ræstingar séu innan fjárheimilda;
 • Er næsti yfirmaður skólaliða, skipuleggur og ber ábyrgð á störfum þeirra;
 • Sér um að almennur tækjakostur skólans sé jafnan í lagi þar með talið móðurklukka og
  kemur þeim tækjum skólans sem biluð eru til viðgerðar;
 • Hefur umsjón með því að salur og annað húsnæði sé undirbúið fyrir fundi, skemmtanir
  og aðrar þær uppákomur sem starf skólans kallar á;
 • Hefur umsjón með öryggiskerfi skólans tengdu Öryggismiðstöð Íslands og Securitas;
 • Annast eftirlit og viðhald á húsbúnaði;
 • Sér um að hiti, lýsing og loftræsting hússins sé fullnægjandi og að kerfi þessi starfi rétt;
 • Annast endurnýjun hvers konar ljósgjafa svo sem flúrpípa og pera;
 • Sér um frágang sorps frá skólanum, hreinsun á rusli á skólalóð og flokkun sorps;
 • Annast snjómokstur frá dyrum og af tröppum skólans;
 • Fær verktaka til að sinna meiri háttar verkefnum eins og snjómokstri á bílastæðum,
  leiksvæðum og sanddreifingu eftir þörfum;
 • Sér um að flytja húsgögn og tæki milli notkunarstaða í skólanum, þegar þörf er á;
 • Sér um allar merkingar á rýmum innan dyra;
 • Fer með umsjón öryggismála skólans og kemur að skipulagi neyðaráætlana.

Skólaliðar

 • Reynir að leysa deilur og gætir þess að umgengnisreglur séu virtar;
 • Halda skólanum hreinum og snyrtilegum;
 • Aðstoðar nemendur ef með þarf við að ganga frá fatnaði sínum og gætir muna þeirra sem og klæða;
 • Sér um framreiðslu á mat og frágang;
 • Aðstoðar við uppröðun og tilfærslu á húsgögnum og tækjum þegar þörf er á;
 • Þurrkar bleytu af göngum og heldur snyrtingum hreinum yfir daginn;
 • Þrífur reglulega gólf á ákveðnu svæði.

Skólahjúkrunarfræðingur
Skólahjúkrunarfræðingur sinnir skipulagðri heilbrigðisfræðslu og nýtir þau tækifæri sem gefast til að fræða nemendur um flest það sem lýtur að heilbrigði og vellíðan. Áhersla er lögð á mikilvægi heilbrigðra lífshátta og að hver og einn ber ábyrgð á eigin heilsu og foreldrar á heilsu barna sinna.